DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

Prin natura și procedurile companiei SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL, clienții acestuia – EXPEDITOR sau BENEFICIAR – transmit anumite date personale utilizate pentru a asigura desfășurarea în condiții optime și în siguranță a Serviciilor.

Protejarea datelor cu caracter personal ale clienților SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL și păstrarea acestora în siguranță este una din preocupările importante ale SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL.

Această Declarație privind Politica de confidențialitate reflectă politica de confidențialitate aplicată tuturor utilizatorilor serviciilor SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL astfel încât aceștia să fie informați și să poată decide în cunoștință de cauză asupra modului în care datele lor personale care sunt colectate prin utilizarea Serviciilor, sunt sau vor fi utilizate.

Prin date personale se înțeleg atât datele cu caracter nepersonal cât și datele cu caracter personal (informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale).  

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Colectarea informațiilor

Informațiile sunt colectate în principal în scopul derulării Serviciilor în condiții de deplină siguranță, pentru evidențierea tranzacțiilor și pentru prelucrarea lor în vederea dezvoltării Serviciilor. Informațiile sunt colectate în procesul de oferire a Serviciilor către utilizatori. Sursele principale de informatii sunt:

  1. Formularele pentru transfer sume și pentru remitere sume, chestionare pe care utilizatorii sau Potențialii utilizatori ai Serviciilor acceptă (fără a fi obligați să accepte) să le completeze la cererea noastră, alte documente pe care utilizatorii sau potențialii utilizatori ni le pun la dispoziție la cererea noastră;
  2. Tranzacțiile care au loc între SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL, operatorii Serviciilor și între aceștia și utilizatorii Serviciilor;
  3. Alți furnizori de date cu caracter personal (ex. Alți operatori de date cu caracter personal, comercianți, etc.).

 

Stocarea informațiilor

Informațiile colectate în derularea Serviciilor și în relațiile cu terții sunt arhivate și stocate în condiții de siguranță. SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL și ceilalti operatori ai Serviciilor iau măsuri speciale pentru protejarea datelor referitoare la utilizatorii Serviciilor împotriva accesului neautorizat, a prelucrării, dezvăluirii către terți, alterării sau distrugerii. În aceste măsuri, dar fără a se limita la, intră: criptarea informațiilor, parolarea lor și restricționarea accesului numai pe bază de parolă și numai pentru acele persoane care trebuie să aibă acces pentru a-și îndeplini obligațiile curente de serviciu (numai după ce au semnat un angajament de confidențialitate), securizarea și controlul accesului la mediile de stocare, etc. Aceste măsuri sunt actualizate ori de câte ori este necesar.

Operator de date cu caracter personal: 36072

 

Dezvăluirea informațiilor

SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL nu va dezvălui date personale către terți dacă dumneavoastră ați optat pentru a nu fi dezvăluite fie la momentul tranzacției de încasare sau altei tranzacții prin intermediul sistemului LIFE ART DISTRIBUȚIE sau la momentul completării formularului pentru transfer sume sau remitere sume (după caz) fie ulterior, în scris, printr-o cerere scrisă, datată și semnată trimisă prin poștă la adresa indicată în formularele mai sus menționate. În situații legate de verificarea autenticității unei tranzacții prin LIFE ART DISTRIBUȚIE sau pentru prevenirea sau identificarea fraudelor, precum și în situațiile prevazute de legislația în vigoare aceste date personale vor fi dezvăluite sub condiția folosirii lor numai pentru scopurile mai sus menționate și distrugerii lor de către terțul/terții respectivi imediat ce scopul pentru care au fost dezvăluite a fost atins.

În plus față de cele menționate mai sus, în funcție de opțiunea dumneavoastră de la momentul tranzacției de încasare sau altei tranzacții prin intermediul sistemului LIFE ART DISTRIBUȚIE sau completării formularului pentru trimis sume sau a formularului pentru remitere sume (după caz) sau în funcție de opțiunea dumneavoastră ulterioară, SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL poate dezvălui aceste date către terți. Datele dezvăluite pot fi: date de identificare ale dumneavoastră și/sau date referitoare la tranzacțiile efectuate prin intermediul Serviciilor.

 

Utilizarea datelor

Datele vor fi utilizate de către SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL în scopul derulării, dezvoltării și promovării serviciilor sau produselor respective sau a unor servicii sau produse noi și pot fi comunicate/dezvăluite și partenerilor noștri: companii în numele cărora sau în colaborare cu care se fac încasări, comercializări de produse, alte servicii; parteneri prin intermediul sau împreună cu care se oferă serviciile/produsele respective.

 

Terții către care se pot dezvălui date

În afară de prelucrarea datelor de către SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL acesta poate dezvălui datele personale către terti cum ar fi: 1. organizatii guvernamentale; companii în numele cărora sau în  colaborare cu care se fac încasări, comercializări de produse, alte servicii; parteneri prin întermediul sau impreună cu care se oferă serviciile/produsele respective; parteneri în colaborare cu care operatorul oferă noi servicii/produse., etc.

 

Refuzul de a accepta ca datele personale să fie dezvăluite sau prelucrate

Clienții noștri pot refuza ca datele lor personale să fie dezvăluite sau prelucrate fie la momentul completării colectării datelor fie ulterior printr-o cerere scrisă datată și semnată, către SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL trimisă la adresa înscrisă mai jos în această declarație. Acest refuz afectează modul în care este furnizat serviciul dar nu afectează în niciun fel costul Serviciilor și nu atrage nici un fel de efect secundar.

 

Dreptul de a fi informat dacă datele au fost sau nu prelucrate și dreptul de a solicita încetarea prelucrarii datelor personale

La cererea scrisă, datată și semnată a persoanei (EXPEDITOR sau BENEFICIAR, după caz), SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL va răspunde, în termen de 15 zile, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, la o adresă poștală din Romania sau la o adresă de e-mail indicată de persoană în cerere, dacă prelucrează sau nu date care o privesc. SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL va oferi persoanei care solicită:

a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea într-o forma inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d) informații privind existenta dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

e) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

 

Încetarea prelucrării datelor personale

SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL și/sau partenerii săi vor înceta în mod gratuit și automat utilizarea datelor referitoare la persoana respectivă la cererea scrisă, datată și semnată, trimisă către  SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL la adresa înscrisă mai jos în acest formular.

 

Rectificarea și actualizarea datelor

SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL va depune eforturi pentru actualizarea permanentă a datelor și rectificarea celor greșite. La cererea scrisă, datată și semnată a persoanei (EXPEDITOR sau Beneficiar, după caz), SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL vor realiza, în mod gratuit, după caz: a)după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legilor în vigoare, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legilor în vigoare; c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. Cererea scrisă, datată și semnată, va fi trimisă către SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL la adresa înscrisă mai jos în acest formular. 

 

Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată va înainta către SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arată dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL va comunica persoanei vizate măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alineatului anterior.

 În plus fată de cele de mai sus, pentru clienții Serviciilor de încasare și transfer a sumelor către bancă, nu se vor face nici un fel de prelucrări ale datelor acestora referitoare la CONTUL IBAN, SUMA transferată sau BANCA către care se face transferul, și nu se vor face nici un fel de corelații între aceste date, exceptând cele interne ale SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL pentru scopuri de verificare și analiză a tranzacțiilor efectuate și pentru raportarea tranzacțiilor către banca destinatarului sumei precum și pe cele realizate la cererea justificată legal a autorităților statului.

 

SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL va respecta întocmai prevederile acestei Declaratii de confidențialitate – Politică de confidențialitate. În situația în care considerați necesare clarificări suplimentare vă rugam nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon menționat mai jos.

 

SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL iși rezervă dreptul de a modifica prezenta Declarație de cofidențialitate – Politică de confidențialitate fără o înstiințare prealabilă, în conformitate cu legislația în vigoare. Vă rugăm solicitati să revedeți Declaratia de confidențialitate – Politica de confidențialitate din timp în timp pentru a fi la curent cu cea mai recentă verșiune a acesteia.

 

Înformații clienți:

021.314.2144; 0747.165.406; 0747.165.414

www.umidificator-venta.ro ; office@lifeart.ro

Bd. Iuliu Maniu, nr.15, corp C 40

SC LIFE ART DISTRIBUȚIE SRL